Mikroforum: Nettverk og nasjonal møteplass og et spleiselag for FoU med relevans for aktører i offentlig sektor.

Hvorfor trenger vi Forum for regulering av delt mikro-mobilitet?

I 2020 samlet prosjektet MikroReg-prosjektet («Makroperspektiv for delt mikromobilitet: Offentlig regulering for effektiv, sikker og bærekraftig mikromobilitet») nær alle norske interessenter1 innenfor offent­lig sektor. I tillegg har de større elsparkesykkelutleieselskap­ene vært tilknyttet prosjektet og deltatt med data, innsikt og survey-respondenter (brukere).

Det er stor interesse for å videreføre samarbeidet om kunnskapsutvikling og nettverks­bygging, og å utvide nettverket til flere aktører som arbeider med delt mikromobilitet.

Vi ønsker å etablere et løpende forum for delt mikromobilitet, som opprettholder og videreutvikler det gode grunnlaget som er lagt gjennom MikroReg.

Deltakere i Mikroforum

Forumet er åpent for alle interesserte organisasjoner som bidrar til spleiselaget.

Vi inviterer også alle kommuner med forskrift etter lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, samt kommuner som har, eller er i dialog om, delte elsparkesykler og delte elsykler. Vi inviterer også andre aktører, som Samferdselsdepartementet, KS, Jernbanedirektoratet, Abelia/NHO, LO og Konkurransetilsynet.

Utleieselskapene vil ha en rolle og tilknytning til nettverket. De er en helt sentral kilde til innsikt, informanter og survey-deltakelse, samt en viktig mottaker av kunnskap som kommer ut av nettverket. Samtidig er det nødvendig med en viss avstand, særlig i nettverksmøter hvor tilstedeværelse kan påvirke dialogen.

Organisering og aktiviteter

TØI vil fungere som sekretariat og koordinator. Det etableres en mindre styringsgruppe fra partnerorganisasjonene som vil diskutere prioriteringer, aktiviteter og temaer.

Hovedaktivitetene vil være
1) FoU med relevans for alle deltakerne

2) å videreutvikle nettverket og den nasjonale møteplassen.

Den klart største budsjettposten vil være FoU-arbeid, altså å bygge ny kunnskap.

FoU-aktiviteter

 • Årlig survey MikroReg har gjennomført store, årlige web-survey mot kundene til utleieselskapene. Videreføring av dette vil over tid bidra til (longituninelle) analyser hvor man følger grupper og fanger opp trender som utvikler seg over tid. Nye temaer kan tas inn fortløpende, og undersøkelsen kan vurderes utvidet med befolkningsutvalg.
 • Tematiske utredninger og analyser Her vil nettverket prioritere i samarbeid med TØI. Aktuelle temaer:
 • Elsparkesykler som verktøy for å nå nullvekstmålet
 • Virkemidler for bedre integrasjon med kollektivtransport
 • Samarbeid og rolleavklaringer kommune-kollektivselskap
 • Livssyklusanalyser
 • Delte elsparkesykler i spredtbygde strøk
 • Marked-monitor
 • Kjøp av (tilskudd til) delte elsparkesykkel-tjenester
 • Dynamiske insentiver i kontrakter
 • Privateide elsparkesykler
 • Leveringsroboter
 • Nye muligheter med KI og sensordata
 • Generell formidling
 • Veiledning, sparring og støtte til de enkelte partnere
 • Vitenskapelig publisering og bidrag til konferanser

Nettverksaktiviteter

1-2 digitale møter med alle partnere hvert halvår der vi oppdaterer hverandre på lokalt arbeid og ny forskning.

I tillegg vil vi på sikt jobbe for en årlig fysisk samling av hele nettverket.

Ta kontakt for mer detaljer

Ta kontakt med prosjektleder Nils Fearnley ved interesse, og spørsmål om finansiering og administrasjon.

Kontaktperson

Nils Fearnley

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger