Kunnskap for utvikling av fremtidens effektive og miljøvennlige bytransportsystemer

Forskningsprosjektet BYTRANS

I prosjektet BYTRANS skaper vi kunnskap om hvordan vi kan utvikle fremtidens mer effektive og miljøvennlige transportsystemer.

Forskere på TØI og NTNU skal studere effekter og konsekvenser for transportsystemer og trafikanter av en rekke samferdselsprosjekter i Oslo.

Prosjektet skal utnytte muligheten som oppstår når det fra frem mot 2020 gjennomføres store endringer i transportsystemene i Oslo. Eksempler er stengning av 10 tunneler på hovedveinettet, vesentlige endringer i kollektivsystemet, mulig bilfritt sentrum og miljøprioritering i bomringen. Endringene kan betraktes som naturlige eksperimenter.

Prosjektet skal utnytte dette til å:

  • undersøke hvordan ulike trafikantgrupper tilpasser seg endringer
  • undersøke hvilke effekter og konsekvenser endringene har for trafikantene, transportsystemene, samfunnet og miljøet
  • utvikle bedre forståelse av fenomenet kø i bytransportsystemer og hvordan kø kan håndteres og reguleres, blant annet ved hjelp av ITS
  • utforske nye muligheter for utvikling av fremtidens miljøvennlige og effektive bytransportsystemer basert på kunnskap produsert i prosjektet
  • undersøke effekter av informasjonstiltak og avbøtende tiltak ved avvikssituasjoner, forbedre disse
  • bidra til utvikling av metoder og modeller som brukes i forskning, analyser og planlegging
  • utforske mulighetene for bruk av Big Data og New Data i transportforskning og transportplanlegging.

 

BYTRANS er finanisert av Norges Forskningsråd i perioden 2016 – 2020. Prosjektet ledes av TØI og har en totalramme på vel 23 millioner kroner. 15 millioner kroner skal brukes på forskning.

Oslo kommune Bymiljøetaten er prosjekteier og leder av styringsgruppen.

Her kan du lese prosjektbeskrivelsen av BYTRANS.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger