Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Vurdering av det nasjonale modellsystemet for godstransport

Vurdering av det nasjonale modellsystemet for godstransport

Forfattere: Wiljar Hansen, Anne Madslien, Stein Erik Grønland, Inger Beate Hovi, Gerard de Jong
Rapportnr: 1559/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1899-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Foreliggende rapport beskriver egnethet, begrensninger og utviklingsmuligheter i Nasjonal godstransportmodell (NGM). Det gis en gjennomgang av utviklingsmuligheter både på kort sikt innenfor dagens modellsystem og utviklingsmuligheter i et lengre tidsperspektiv og som vil kreve en større omlegging av modellsystemet. Modellsystemets egnethet diskuteres opp imot ulike mulige analyseproblemstillinger gitt av oppdragsgiver. Rapporten ser behovet for en forenkling av brukergrensesnittet i NGM og utvikling av brukerdokumentasjonen og anbefaler et sett av forbedringer innenfor dagens modellsystem: 1) innføring av kapasitetsrestriksjoner i havner, 2) mer detaljert transportnettverk, 3) utvidelse av havnestrukturen, 4) eget transportmode for supplyfartøy, og 5) tomcontainere som egen vareenhet. På lengre sikt mener vi at det neste steget i utviklingen av NGM, vil være å bevege seg over i retning av stokastiske elementer i modelloppsettet. Det anbefales videre at transportetatene igangsetter utviklingsarbeid med egne godstransportmodeller for byområdet, og da i første omgang en egen modell for Osloregionen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger