Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Virkninger av endrede transportkostnader for skogbruk, skogindustri, distriktene og miljøet

Virkninger av endrede transportkostnader for skogbruk, skogindustri, distriktene og miljøet

Forfattere: Inger Beate Hovi, Anne Madslien, Erik Trømborg, Birger Solberg, Knut Veisten, Hanne K Sjølie
Rapportnr: 949/2008
ISBN: 978-82-480-0863-7
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0864-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Denne rapporten presenterer beregnede virkninger av endrede transportkostnader for skogbruk, skogindustri, distriktene og miljøet. Med alternative scenarier for tiltak som påvirker transportkostnadene i skogsektoren, er det benyttet flere ulike modellapparater for å gjennomføre beregningene. Resultatene viser bl.a. at fjerning av særskilte flaskehalser sammen med økt tillatt totalvekt kan gi betydelige transportkostnadsreduksjoner for frakt av tømmer. En forsert infrastrukturutbygging, sammenliknet med Nasjonal transportplan, gir transportkostnadsreduksjoner for hele skogsektoren, og relativt mest for transporten fra skogindustri. Virkningene av en forsert infrastrukturutbygging vil likevel gjennomgående være små. Om en får en kombinert gjennomføring av tiltak, så vil disse i stor grad kunne motvirke selv store prisøkninger på drivstoff, spesielt for transporten av tømmer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger