Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Verktøy for framskriving og scenarioanalyse av togreiser

Verktøy for framskriving og scenarioanalyse av togreiser

Forfattere: Stefan Flügel, Aino Ukkonen, Nina Hulleberg, Vegard Østli
Rapportnr: 1804/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2327-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne rapporten dokumenterer etablering av en modell som predikerer omfang og fordeling av togreiser for ulike scenarier. Forklaringsvariabler inkluderer befolkningsvekst, økonomisk vekst, endring i utbredelse av hjemmekontor og endret konkurranseflate mot andre transportmidler som ikke skyldes endringer i togtilbudet. Kjernen av modellen består av en vekstmodell som beregner generelle vekstfaktorer for arbeids-, fritids-, og tjenestereiser og en fordelingsmodell som fordeler vekstfaktorer fra vekstmodellen til ulike togstasjonsrelasjoner. Dette gjøres basert på 1) indeks for endring i turattraksjon 2) indeks for endrede konkurranseflater og 3) referansetrafikken. Sistnevnte brukes for kalibrering. Modellen er implementert i Excel med underliggende VBA-kode. Modellen egner seg til å generere inndata i form av referansematriser for transportmodellen Trenklin.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger