Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Verdsetting basert på stordata og avslørte preferanser: En vurdering av muligheter for analyser innenfor transport

Valuation based on Big Data and revealed preference data: An assessment for Norwegian transport appraisal

Forfattere: Stefan Flügel, Askill Harkjerr Halse, Christian Weber, Ingunn Opheim Ellis
Rapportnr: 1882/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1927-5
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten - kun på engelsk
Summary

De siste tiårene har studier basert på såkalt «stated preference» (SP) vært dominerende metode for å verdsette kvalitetsfaktorer som reisetid etc. i transportsektoren. Nå er det mye som taler for at «revealed preference» data kommer tilbake, ettersom en nå får tilgang på nye og store data og analysemetoder basert på maskinlæring. I dette prosjektet har vi vurdert mulighetene som ligger i ulike datakilder. Vi finner at data fra rekrutterte paneler som bruker applikasjoner med GPS-sporing gir det bredeste og mest presise grunnlaget for slik verdsetting. For å underbygge dagens segmentering av enhetsverdier i norske transportanalyser, trenger en imidlertid å samle inn bakgrunnsdata i egne undersøkelser. Bruk av tradisjonelle reisevaneundersøkelser har fortsatt stor verdi når disse også skal brukes til estimering av transportmodeller.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger