Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Verdsetting av tid, pålitelighet og komfort tilpasset NTM6

Verdsetting av tid, pålitelighet og komfort tilpasset NTM6

Forfattere: Vegard Østli, Askill Harkjerr Halse, Marit Killi
Rapportnr: 1389/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1606-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Med utgangspunkt i data fra verdsettingsstudien (TØI-rapport 1053/2010) har vi beregnet nye enhetsverdier for tid, pålitelighet og komfort der skillet mellom reiselengder er satt til under 70 km, 70 km og over, mellom 70 og 200 km og over 200 km. Dette gjøres for å tilpasse enhetsverdiene til den nyeste versjonen av Nasjonal modell for persontransport NTM6. I rapporten presenterer vi nye anbefalte enhetsverdier og redegjør for hvordan de er beregnet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger