Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Verdsetting av pålitelighet i samfunnsøkonomiske analyser - PUSAM teorigrunnlag

Verdsetting av pålitelighet i samfunnsøkonomiske analyser - PUSAM teorigrunnlag

Forfattere: Askill Harkjerr Halse, Marit Killi
Rapportnr: 1103/2010
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1152-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Det synes å være nokså bred enighet i forskningsmiljøene om at den samfunnsøkonomiske verdien av mer pålitelig transport bør inngå i nyttekostnadsanalyser i transportsektoren. Samtidig er det ikke konsensus om akkurat hvordan denne verdien skal måles. I denne rapporten redegjør vi for hvor langt en har kommet i litteraturen på vei mot å utvikle et teoretisk rammeverk for verdsetting av pålitelighet og peker på at det er en del som gjenstår med tanke på bruk i jernbanetransport. Dette gjelder både person- og godstransport. Vi gjør også rede for hvordan stated preference-undersøkelser kan brukes til å tallfeste verdien av mer stabile transporttider, og viser utvalgte norske og internasjonale empiriske resultater.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger