Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Vekter for sykkelinfrastruktur til bruk ved rutevalg i regionale transportmodeller

Vekter for sykkelinfrastruktur til bruk ved rutevalg i regionale transportmodeller

Forfattere: Nina Hulleberg, Stefan Flügel, Grétar Ævarsson
Rapportnr: 1648/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2165-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

På oppdrag fra Statens Vegvesen har TØI etablert empirisk baserte infrastrukturvekter for sykkel. Vektene fanger opp syklistenes opplevelse (komforteffekt) av ulike former for sykkelinfrastruktur. Vektene er kontrollert for fart og anvendes sammen med en fartsmodell for å modellere den samlede attraktiviteten av ulik sykkelinfrastruktur. Datagrunnlaget er GPS-observasjoner som er knyttet til et nettverk fra OpenStreetMap (OSM). Vi finner at syklister i gjennomsnitt sykler 21% omvei sammenlignet med korteste rute og 17% lengre enn raskeste rute. Den valgte ruten har en høyere andel tilrettelagt infrastruktur enn det alternativet som er kortest i distanse. Vi finner også at vektene er avhengig av reiselengde, og at omveien oppleves som en større ulempe hvis man sykler kort enn hvis man sykler langt. Vektene er justert til å omfatte infrastrukturen som finnes i Nasjonal Vegdatabank (NVDB). Dette gir grunnlag for å inkludere vektene i de regionale transportmodellene (RTM) i Norge.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger