Du er her

Veikart mot utslippsfri veitransport

Forfattere: Lasse Fridstrøm, Kari Aamodt Espegren, Janis Danebergs, Inger Beate Hovi, Anne Madslien, Eva Rosenberg
Rapportnr: 1880/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1925-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Ved hjelp av modellene IFE-TIMES-Norge, NGM og BIG er det utarbeidet et veikart for den norske veitransportens energibruk og klimagassutslipp fram til 2050. Målet er å belyse under hvilke vilkår og i hvilken grad veitransporten kan bidra til at klimamålene i ikke-kvotepliktig sektor blir nådd. Særlig vekt er lagt på tungtransporten, der en foreløpig ikke har oppnådd klimagasskutt av betydning. Veikartet viser at en, med et snaut 50 prosent større forbruk av klimanøytralt biodrivstoff enn i 2019, vil kunne kutte CO2-utslippene i veitransport med 60 prosent fra 2005 til 2030. Både batteri, biogass og hydrogen forutsettes da tatt i bruk i stor skala – hydrogen primært etter 2035, og da særlig for tunge godsbiler. Fram til da er det batterier og biogass som i stadig større grad må erstatte dieseldrift. Til grunn for veikartet ligger et sett nokså radikale forutsetninger, f.eks. at dieselprisen tredobles fra 2020 til 2040.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger