Du er her

Vegtrafikklovgivning, kontroll og sanksjoner

Forfattere: Rune Elvik
Rapportnr: 1073/1997
Språk: Norwegian

Notatet beskriver trafikantenes respekt for ulike deler av vegtrafikklovgivningen og vurderer potensialet for å redusere antallet skadde og drepte i trafikken ved 100% respekt for veg-trafikklovgivningen. Dette potensialet er be-regnet til 27% nedgang i antallet skadde og 48% nedgang i antallet drepte i trafikken. Prinsipper for nytte-kostnadsanalyse av kontroll og sank-sjoner drøftes. Det konkluderes med at trafi-kantenes nytte av lovbrudd ikke bør inngå i slike analyser. Foreløpige analyser tyder på at økning av farts- og promillekontroller er samfunns-økonomisk lønnsomt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger