Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Vegpakke Drammen. Mellomundersøkelse av bomiljøet 1998 til 2003.

Vegpakke Drammen. Mellomundersøkelse av bomiljøet 1998 til 2003.

Forfattere: Aslak Fyhri
Rapportnr: 757/2004
ISBN: 82-480-0470-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I Drammen gjennomføres det en større omlegging av hovedvegsystemet. Drammenspakken inneholder bl.a flere miljøtunneler som vil avlaste bomiljøet i sentrale deler av byen. Vegmyndighetene ønsker å undersøke beboernes opplevelse av trafikk og miljø både før, underveis og etter at vegpakken er sluttført. En førundersøkelse ble gjennomført i 1998/99 og i en mellomundersøkelse i 2003 ble 804 personer i områder med ulik trafikkbelastning intervjuet. Siden åpningen av Strømsås- og Bragernestunnelen har vegtrafikkstøyen og plagen av denne gått ned i området. Det har ikke vært endringer i luftforurensning. Andelen som svarer at fremkommeligheten med sykkel er god/meget god har økt fra 64 prosent i til 72 prosent. Også fremkommeligheten med bil er blitt bedre.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger