Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Vegpakke Drammen. Førundersøkelse av bomiljøet 1998/1999

Vegpakke Drammen. Førundersøkelse av bomiljøet 1998/1999

Forfattere: Aslak Fyhri
Rapportnr: 549/2001
ISBN: 82-480-0234-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

I Drammen gjennomføres det en større omlegging av hovedvegsystemet. Drammenspakken inneholder bl.a flere miljøtunneler som vil avlaste bomiljøet i sentrale deler av byen. Vegmyndighetene ønsker å undersøke beboernes opplevelse av trafikk og miljø både før, underveis og etter at vegpakken er sluttført. I førundersøkelsen i 1998 og 1999 ble 1584 personer i områder med ulik trafikkbelastning intervjuet. I snitt rapporterer 18% av respondentene vegtrafikken som meget plagsom. Langs RV 283 er så mange som 65%, og i sentrale deler av Bragernes hele 69% av de spurte plaget av vegtrafikkstøy i boligen. Støybelastningen er således på nivå med det en finner i Oslo Øst langs veger med mye trafikk. Ca. 20% av respondentene er sterkt plaget av luftforurensning.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger