Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Veger til bedre bymiljø. Miljøundersøkelser Oslo Øst 1987 - 2002

Veger til bedre bymiljø. Miljøundersøkelser Oslo Øst 1987 - 2002

Forfattere: Marika Kolbenstvedt, Aslak Fyhri
Rapportnr: 743/2004
ISBN: 82-480-0455-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Omleggingen av trafikksystemet i Oslo Øst omfatter Vålereng-, Ekeberg-, og Svartdalstunnelen supplert med ulike lokale miljøtiltak. Fra 1987-2002 ble det gjennomført en serie miljøundersøkelser for å undersøke virkningene. Tilsammen 5 200 personer ble intervjuet og trafikk, støy og luftforurensning ble registrert/beregnet for hver respondent. Trafikk- og miljøbelastningene og folks plager av miljøulempene er kraftig redusert i perioden. Gamle Oslo er blitt en "ny" bydel med trivelige uteområder og boligområdene på Ekebergskråningen har sluppet gjennomgangstrafikken. Hovedvegomleggingen har vært en miljømessig suksess. Fortsatte utfordringer er avbøtende tiltak for de som bor ved tunnelmunningene og grep som kan forhindre at økende trafikk spiser opp de miljømessige gevinstene av hovedvegomleggingen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger