Du er her

Varestrømsmatriser med basisår 2012/2013

Forfattere: Inger Beate Hovi, Elise Caspersen, Berit Grue
Rapportnr: 1399/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1616-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

En viktig komponent i den nasjonale godstransportmodellen er varestrømsmatrisene. Disse skal representere all vareflyt regnet i tonn i Norge mellom tilbydersiden, representert ved produsenter, importører og grossister, og anvendersiden representert ved innsatsvarebruk i industri og tjenesteytende næringer, eksport, engros- og detaljhandel. Foreliggende rapport er dokumentasjon på soneinndeling, varegruppering, grunnlagsdata, metodisk fremgangsmåte og validering av arbeidet med å etablere varestrømsmatriser til den nasjonale godsmodellen. En viktig del av datamaterialet som matrisene er basert på, er en undersøkelse av innenriks varestrømmer fra industri og engroshandel (Varestrømsundersøkelsen).

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger