Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Utvikling av ulykkesmodeller for ulykker på riks- og fylkesvegnettet i Norge (2010-2015)

Utvikling av ulykkesmodeller for ulykker på riks- og fylkesvegnettet i Norge (2010-2015)

Forfattere: Alena Katharina Høye
Rapportnr: 1522/2016
ISBN: 978-82-480-2031-8
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1759-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Ulykkesmodeller er utviklet for riks- og fylkesvegnettet i Norge for å beregne normale antall personskadeulykker, lett skadde, hardt skadde, drepte og samlet antall drepte eller hardt skadde som en funksjon av trafikkmengde, strekningslengde, vegtype, fartsgrense, antall kjørefelt, antall kryss, automatisk fartskontroll, vegbelysning og andre vegegenskaper. Den valgte modellformen (negative binomialmodeller med variabel overspredningsparameter) gjør det mulig å benytte resultatene bl.a. i evalueringer av trafikksikkerhetstiltak med den empiriske Bayes metoden som i dag anses som den beste for å redusere risikoen for å systematisk overestimere virkninger av trafikksikkerhetstiltak i før-etter studier. Resultatene kan også brukes i ulike verktøy som brukes av Statens vegvesen for å gjøre analyser av ulykkessituasjonen i vegnettet og for å beregne forventede virkninger av trafikksikkerhetstiltak. Modellene er oppdatert fra TØI-rapport 1323/2014 med et nytt datagrunnlag fra 2010-2015.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger