Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Utvikling av kvalitetskontrakter for NSB AS' intercity-marked - Dokumentasjonsrapport

Utvikling av kvalitetskontrakter for NSB AS' intercity-marked - Dokumentasjonsrapport

Forfattere: Nils Fearnley, Jon-Terje Bekken, Bård Norheim
Rapportnr: 608a/2002
ISBN: 82-480-0301-9
Språk: Norwegian

Formålet med prosjektet har vært å utvikle en alternativ tilskuddsmodell som kan gi NSB AS incentiver til å utvikle mer markedseffektive transportløsninger. Bakgrunnen er at NSB AS er en markedsaktør som søker størst mulig overskudd, og at etterspørselssiden i et kollektivmarked er preget av eksterne effekter og betydelig innsats, blant annet i form av tid og penger, fra passasjerene. Prosjektet har videreutviklet en simuleringsmodell for kollektivtransporten for å utvikle resultatkontrakter som gjennom rammebetingelser og tilskuddsordninger gjør at NSB AS vil utvikle et samfunnsøkonomisk best mulig tilbud. Det gis konkrete anbefalinger for utformingen av tilskuddsordningen, i form av tilskudd pr. passasjer, togkilometer og for tilbudt kapasitet. I tillegg anbefales en bonus-/malusordning for punktlighet og regularitet, samt at kundetilfredshet skal inngå som rammebetingelse for kontrakten.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger