Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Utslipp fra nye kjøretøy – holder de hva de lover? Avgassmålinger Euro 6/VI - status 2015

Utslipp fra nye kjøretøy – holder de hva de lover? Avgassmålinger Euro 6/VI - status 2015

Forfattere: Rolf Hagman, Christian Weber, Astrid Helene Amundsen
Rapportnr: 1407/2015
ISBN: 978-82-480-1628-1
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1624-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Luften i flere store norske byer oppfyller ikke forurensningsforskriftens grenseverdier for luftkvalitet. Norge er av EFTAs overvåkningsorgan ESA anklaget for høye konsentrasjoner av NO2 og for mangelfulle tiltak eller liten effekt av tiltakene. TØI har i samarbeid med et sertifisert avgasslaboratorium (VTT, Finland) utført avgasstester som viser entydig at nye tunge kjøretøy med Euro VI dieselmotorer ved alle typer kjøring har meget lave utslipp av nitrogenoksider, NOX og avgasspartikler, PM. Reduksjonene er på over 90 % i forhold til tidligere generasjoner tunge kjøretøy. Nye Euro 6 personbiler med dieselmotor har fortsatt et problem med høye utslipp av NOX. Ny kunnskap gjør det mulig å velge hensiktsmessige tiltak når det er behov for å redusere utslippene av NOX og PM fra vegtrafikken.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger