Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Utsetting av lokale park- og veitjenester til private i stor skala: En norsk case-studie

Utsetting av lokale park- og veitjenester til private i stor skala: En norsk case-studie

Forfattere: Merethe Dotterud Leiren, Ingjerd Solfjeld
Rapportnr: 1521/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1756-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Målet med denne studien er å bidra til å øke forståelsen av kommunal organisering av tekniske tjenester. Den gir også et innblikk i ulike syn på konkurranseutsetting av park- og veitjenester i en stor norsk kommune, som har konkurranseutsatt alle drift- og vedlikeholdstjenester innenfor park og vei. Gjennomgangen viser at sektorene har vært gjennom flere omorganiseringer. Tidligere var veitjenestene utført i egenregi i Oslo veivesen som i 2001 ble et kommunalt eid aksjeselskap, og som i 2012 gikk konkurs. Parktjenestene ble utført i en egen enhet fram til forvaltning og drift ble skilt og kommunen dannet sitt eget kommunale foretak, Park og idrett Oslo KF som i 2009 ble avviklet. Parkdrift i egenregi ble nedlagt i 2011 i forbindelse med danning av Bymiljøetaten. Siden 2012 er både park- og veitjenester konkurranseutsatt og utført av eksterne aktører. Denne casestudien bygger i hovedsak på intervjuer med ansatte i Oslo kommune.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger