Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Utrulling av koronavaksine ved kommuner - Utfordringer for beslutningstaking

COVID-19 Vaccine Roll-out by Local Authorities in Norway - Challenges to decision-making

Forfattere: Ross Owen Phillips, Hossein Baharmand, Nico Vandaele, Catherine Decouttere, Lise Boey
Rapportnr: 1892/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1941-1
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten - kun på engelsk
Summary

I perioden januar til september 2021 måtte over 350 kommuner rulle ut koronavaksine under krevende forhold. Denne rapporten identifiserer sju utfordringer til beslutnings-taking, basert på intervjuer med 14 personer med nøkkelroller i ni kommuner eller bydeler. Hovedutfordringer var uttrekking av doser fra hetteglass, prioritering av pasienter og hånd-tering av endringer i anbefalte doseinter¬valler. Vi identifiserer også 16 funksjoner som lokale myn¬digheter må kontrollere for å lykkes med utrul¬ling av vaksine. Disse funksjonene kan inspirere de som er ansvarlig for beredskap for framtidige pandemier. Basert på våre samlede funn, kommer vi med forslag på hvordan myndig¬heter og rådgivere kan støtte beslut-ningstaking på lokalt nivå i lignende situasjoner i framtiden.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger