Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Utpekning og analyse av ulykkesbelastede steder og sikkerhetsanalyse av vegsystemer

State-of-the-art approaches to road accident black spot management and safety analysis of road networks

Forfattere: Rune Elvik
Rapportnr: 883/2007
ISBN: 978-82-480-0738-8
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0739-5
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten beskriver "state-of-the-art" tilnærmingsmåter (dvs de best tenkelige tilnærmingsmåter) til utpekning og analyse av ulykkesbelastede steder og sikkerhetsanalyse av vegsystemer. Det vises at empirisk Bayes metode for estimering av forventet ulykkestall representerer den beste metoden for å utpeke ulykkesbelastede steder. Dagens praksis ved utepekning og analyse av ulykkesbelastede steder på vegnettet i ulike land beskrives. Det argumenteres for at dagens metoder for å analysere ulykker på ulykkesbelastede steder har avgjørende svakheter og bør utvikles betydelig. Enkelte elementer i en ny tilnærmingsmåte til analyse av ulykkesbelastede steder skisseres.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger