Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Utfordringen om bærekraftig mobilitet i byplanlegging og byutvikling i Osloregionen

The challenge of sustainable mobility in urban planning and development in Oslo Metropolitan Area

Forfattere: Petter Næss, Teresa Næss, Arvid Strand
Rapportnr: 1024/2009
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0987-0
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Temaet for denne rapporten er hvordan utfordringen om bærekraftig mobilitet er blitt håndtert i byplanleggingen og byutviklingen i Osloregionen siden 1990-årene. Perioden har vært preget av en konsentrert og kompakt byutvikling, særlig i Oslo kommune. Dette har bidratt til å redusere veksten i biltrafikken. Analyser av utvalgte areal- og transportplaner, strategidokumenter, fagtidsskriftartikler og intervju med sentrale aktører viser at det har vært høy grad av enighet om denne byutviklingsstrategien. Det er gjort betydelige investeringer både i kollektiv transport og i vegbygging. Det har vært bred enighet om kollektivsatsingen. Utvidelse av vegkapasiteten har vært omstridt blant fagfolk, men har hatt bred politisk oppbakking.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger