Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Uoppmerksomhet bak rattet: Omfang, konsekvenser og tiltak

Uoppmerksomhet bak rattet: Omfang, konsekvenser og tiltak

Forfattere: Fridulv Sagberg, Hanne Beate Sundfør
Rapportnr: 1481/2016
ISBN: 978-82-480-1709-7
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1708-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

En litteraturstudie av rundt 300 publikasjoner viser at uoppmerksomhet hos bilførere bidrar til en betydelig andel av trafikkulykkene, med et minimumsanslag på 12 % av alle ulykker. Teksting på telefon gir ekstremt høy risiko, men forårsaker relativt få ulykker fordi det forekommer bare i liten grad. Flere ulykker forårsakes bl.a. av betjening av radio eller musikkanlegg. En spørreundersøkelse bekrefter resultatene fra litteraturstudien, og den viser i tillegg at kognitiv (indre) distraksjon er en av de viktigste forklaringene på uoppmerksomhet hos bilførere. Unge menn har høyere forekomst av uoppmerksomhet i trafikken, og vurderer risikoen lavere enn andre. Når det gjelder tiltak, har førerne mest tro på opplæring og tekniske systemer i bilen, og minst på telefonapplikasjoner som regulerer bruk av telefon under kjøring. Bedriftsbaserte tiltak har et betydelig potensial for å forebygge uoppmerksomhet hos bilførere.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger