Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Unga passagerare som skyddsänglar. Vad hindrar eller främjer deras roll som påverkare?

Unga passagerare som skyddsänglar. Vad hindrar eller främjer deras roll som påverkare?

Forfattere: Pål Ulleberg, Trine Must
Rapportnr: 776/2005
ISBN: 82-480-0512-7
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0513-5
Språk: Swedish
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Syftet med undersökningen är att få mer kunskap om vad som hindrar och vad som främjer ungdomars bereddhet att utöva social kontroll som passagerare i bil. Undersökningen utgörs av en litteraturstudie och två empiriska undersökningar (fokusgrupper och enkät) genomförda bland svensk ungdom. Litteraturstudien konkluderar med att unga förares olycksrisk ökar när de har unga passagerare i bilen. Den mest sannolika förklaringen är at de kör snabbare og tar mer chanser när dom kör med unga passagerare i bilen, speciellt manliga. Resultat från de empiriska undersökningarna visar att många har känt sig rädda eller osäkra som passagerare i bil, och att rädsla för att skapa konflikt og liten tilltro till egen förmåga att kunna påverka den som kör, er de viktigaste orsakerna till att unga passagerare inte säger ifrån när dom känner sig otrygga i bil. Sådana barriärer mot att säga ifrån är mest utbredda bland unga män.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger