Du er her

Tunge kjøretøys ulykkesrisiko i Norge

Forfattere: Tor-Olav Nævestad, Ingeborg Storesund Hesjevoll, Fridulv Sagberg, Inger Beate Hovi, Rune Elvik
Rapportnr: 1886/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1931-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Risikoen for personskadeulykker med tunge godsbiler involvert har blitt redusert med 73 % fra 2007 til 2020. Tilsvarende reduksjon i risiko for dødsulykker er på 61 %. De viktigste årsakene til reduksjonen i risiko for personskadeulykker ser ut til å være elektronisk stabilitetskontroll, nedgang i fart og Statens vegvesens og politiets kontroller. Nedgangen i risiko for dødsulykker ser også ut til å være relatert til lavere fart og økt karosserisikkerhet hos motparten. Utenlandske tunge godsbiler har omtrent dobbelt så høy risiko for å bli involvert i personskadeulykker og dødsulykker som de norske, men det faktiske antallet ulykker de er involvert i er relativt lavt. De utenlandske defineres også oftere som utløsende i dødsulykker. Analyser av medvirkende faktorer i ulykker og kvalitative data viser at dette særlig er knyttet til krevende veger og forhold i Vest, Midt og Nord-Norge og de utenlandske sjåførenes manglende erfaring.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger