Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trøtthet blant operatører i land- og sjøbaserte transportformer i Norge. Risikoprofiler. Trøtthet i Transport Rapport IV

Fatigue in operators of land- and sea-based transport forms in Norway. Risk Profiles Fatigue in Transport Report IV

Forfattere: Ross Owen Phillips, Fridulv Sagberg, Torkel Bjørnskau
Rapportnr: 1440/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1667-0
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Full report
Summary

Vi vet relativt lite om trøtthet blant transportoperatører i Norge, til tross for at den antas å bidra til en substansiell andel av ulykker og kritiske hendelser. Denne rapporten er basert på spørreundersøkelser som er brukt å kartlegge hvordan trøtthet og risiko for trøtthet varierer mellom norske transportoperatører i veg, sjø og bane. Analyser av resultatene for alle typer operatør samlet (n=1776) viste blant annet at 29 prosent har sovnet eller duppet av mens de opererte minst en gang i løpet av en tre-måneders periode. 14 prosent rapporterte at de fikk mindre enn 12 timers søvn de siste 48 timene før forrige driftsperiode. Kartlegging av risiko ved hjelp av en trøtthetsmodell (Fatigue Risk Trajectory) viser at hvilke trøtthetsrelaterte utfordringer transportoperatørene står ovenfor varierer ifølge de ulike (subs)sektorene de arbeider i. En sammenligning av ulike operatører viser at omfanget av trøtthet den siste timen av driftsperioden er høyest blant operatører i jernbanesektoren, fulgt av maritime vaktoffiserer og deretter yrkessjåfører på veg. I tolkningen av resultatene bør man ta høyde for forskjeller i respondentenes demografi i tillegg til at de representerer forskjellige populasjoner av transportoperatører i Norge.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger