Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trenklin 2 – Gjennomgang av modellen og drøfting av anvendelsesområde

Trenklin 2 – Gjennomgang av modellen og drøfting av anvendelsesområde

Forfattere: Stefan Flügel, Nina Hulleberg
Rapportnr: 1534/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1788-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Trenklin 2 er en modell for effektberegning av togtiltak, utviklet av JBV. Rapporten går gjennom metodikken og de underliggende parameterne i modellen. Vi finner bl.a. at nivået for tidsverdi for sittende ligger for høyt, gitt den valgte tilnærming i modellen der tidsverdien splittes opp for sittende og stående. På et mer generelt nivå belyser vi svakheter og styrker i modelloppbyggingen som utgangspunkt for en drøfting av anvendelsesområdet for Trenklin. Vi konkluderer med at Trenklin er godt egnet for ruteplanprosjekter og andre detaljerte togtiltak på grunn av sin finkornede beregning av trengselsnivå og passasjerers valg av togavgang. Rapporten diskuterer i hvilken grad modellen er egnet for bruk i arbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP), og den sammenlignes med etablerte modellverktøy som RTM og Merklin. Rapporten presenterer også ulike forbedringsmuligheter for fremtidige modellversjoner.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger