Du er her

Transportytelser i Norge 1946-2010

Forfattere: Liva Vågane, Arne Rideng
Rapportnr: 1165/2011
ISBN: 978-82-480-1264-1
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1263-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten inneholder tall for transportytelsene i 2010 og ajourførte tall for tidligere år. En del annen statistikk med relevans for samferdselssektoren er også tatt med. Veksten i persontransportarbeidet i 2010 er beregnet til 1,2 prosent. Vegtrafikken økte med 1,1 prosent. Persontrafikken til og fra utlandet økte noe, omtrent 61 millioner reiser ble foretatt over grensen. Godstransportarbeidet innenlands ble redusert med 1,7 prosent totalt i 2010, mens det for veg var en økning på 6,6 prosent.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger