Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Transportytelser for lastebiltransport i Viken og Oslo – uttesting av grunnlagsdata

Transportytelser for lastebiltransport i Viken og Oslo – uttesting av grunnlagsdata

Forfattere: Inger Beate Hovi, Christian Steinsland, Daniel Ruben Pinchasik
Rapportnr: 1852/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2394-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Hensikten med foreliggende analyse har vært å teste ut om det foreligger et tilgjengelig datagrunnlag med en tilstrekkelig kvalitet til å etablere godstransportmodeller på et regionalt eller lokalt nivå. Rapporten dokumenterer en nettverksmodell som er utviklet for vegtransport i Oslo og Viken og tester denne med tilgjengelig statistikk og validerer nettutlegging i vegnettet med vegtrafikktellinger. Analysen er eksemplifisert med Viken som region, men modellen som er utviklet dekker hele landet, men med mest detaljert geografisk inndeling (grunnkrets) innenfor Oslo og Viken og en grovere geografisk inndeling (delområdesone) for landet ellers.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger