Du er her

Transportmodeller for klimaanalyse

Forfattere: Lasse Fridstrøm, Inger Beate Hovi, Niels Buus Kristensen, Anne Madslien, Annegrete Bruvoll, Magnus U. Gulbrandsen, Aase Seeberg, Peter Aalen
Rapportnr: 1769/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1750-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten gjennomgår og vurderer de viktigste modellene for transporttilbud og -etterspørsel i Norge, med særlig henblikk på klimapolitisk analyse. Hovedvekten er lagt på modellene RTM, NTM6, NGM, GodsNytte, Pingo, BIG og FRAM3. RTM er et system av fem regionale persontransportmodeller for reiser inntil 70 km én veg. NTM6 er en nasjonal persontransportmodell for innenlandske reiser over 70 km én veg. NGM står for nasjonal godstransportmodell og dekker all godstransport til og fra norske kommuner. GodsNytte er en ettermodell til NGM til beregning av samfunnsøkonomisk nytte og kostnad ved ulike tiltak. Pingo er en romlig generell likevektsmodell for regionalisering av nasjonal økonomisk utvikling til bruk i NGM. BIG er et regnearksystem for strømmer og beholdninger av kjøretøy inndelt etter kjøretøyklasse, vekt, energiteknologi og alder, supplert med en logit-modell for kjøp av nye personbiler. FRAM3 er en beregningsmodell for samfunnsøkonomiske analyser av person- og godstransport, med hovedvekt på sjøfart.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger