Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Transportmodellberegninger Buskerudbyen byutredning

Transportmodellberegninger Buskerudbyen byutredning

Forfattere: Christian Steinsland
Rapportnr: 1623/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2127-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Transportøkonomisk institutt har kalibrert og validert delområdemodellen for Buskerudbyen, og gjennomført en rekke modellberegninger i forbindelse med byutredning Buskerudbyen. Formålet med beregningene er å belyse hvilke virkemidler som kreves for å nå nullvekstmålet som innebærer stans i trafikkveksten for personbiler fra 2016 til 2030. Beregningsresultatene tilsier at måloppnåelse krever utstrakt bruk av restriktive tiltak for personbilisme som bomringer og økte parkeringskostnader. Det vil nok være behov for omfattende tilbudsforbedringer for alternative transportformer om disse skal evne å absorbere trafikkveksten knyttet til en forventet befolkningsvekst på nær 20 % frem mot 2030, men slike tilbudsendringer vil i seg selv bare gi beskjedent bidrag til måloppnåelse.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger