Du er her

Transportarbeid i fiskeoppdrettsnæringen

Forfattere: Kjetil Haukås, Christian S. Mjøsund
Rapportnr: 1750/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1154-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Formålet med arbeidet har vært å estimere omfanget av transportarbeid på sjø tilknyttet fiskeoppdrettsnæringen. Bakgrunnen er at det stilles spørsmål til om de nasjonale transportytelsene, som utgis av TØI i tett samarbeid med SSB, i tilstrekkelig grad fanger opp aktiviteter tilknyttet fiskeoppdrett. Transportarbeidet og volumet av gods fraktet på sjø i tilknytning til aktiviteter i fiskeoppdrettsnæringen er estimert til henholdsvis 3,4 prosent og 5,3 prosent av den totale innenriksfarten på sjø. Vi finner at aktiviteter knyttet til fiskeoppdrett er underestimert i dagens transportytelser. Avviket er anslått til 1,6 millioner tonn og 260 millioner tonnkilometer, hvilket utgjør rundt 3 prosent og 1 prosent av all godstransport på sjø mellom norske havner.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger