Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Transport, Welfare and Economic Development in South Eastern Europe - A Pilot Project

Transport, Welfare and Economic Development in South Eastern Europe - A Pilot Project

Forfattere: Henning Lauridsen, Terje Assum, Randi Hjorthol, Giske Charlotte Lillehammer
Rapportnr: 532/2001
ISBN: 82-480-0216-0
Språk: English
Vedlegg Summary

Krigshandlinger har det siste tiår hatt en ødeleggende virkning på Sørøst-Europa. Landene i regionen står nå overfor store politiske og økonomiske utfordringer og det er behov for omfattende reformer. Effektive transporter er en forutsening for økt samhandel og økonomisk utvikling. Pilotprosjektet har summert opp dagens problemer i transportsektoren og har identifisert forskningsbehovene. Forskningsbasert kunnskap er nødvendig for at sektoren kan løse de store transportproblemer som eksisterer i regionen i dag. Fem områder for transportforskning har særlig høy prioritet de nærmeste årene: Transportpolitikk og institusjonelle reformer, transportplanlegging og evaluering, Persontransport – etterspørsel og tilbud, havn, sjøtransport og elvetransport samt trafikksikkerhet og miljøforhold.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger