Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trafikkulykker ved kjøring i arbeid - en kartlegging og analyse av medvirkende faktorer

Trafikkulykker ved kjøring i arbeid - en kartlegging og analyse av medvirkende faktorer

Forfattere: Tor-Olav Nævestad, Ross Owen Phillips
Rapportnr: 1269/2013
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1442-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne rapporten gjengir resultatene av en kartlegging og analyse av alvorlige trafikkulykker på veg (2005-2011), som har vært utløst av en sjåfør som kjørte i arbeid. Målet har vært å undersøke om, og i hvilken grad medvirkende faktorer knyttet til disse trafikantene og kjøretøyene kan kobles til arbeidsrelaterte forhold ved den utløsende førerens arbeidsplass. I analysen av databasen til Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper (UAG) fant vi at for høy fart etter forholdene, manglende bruk av bilbelte og manglende informasjonsinnhenting var de viktigste risikofaktorene i dødsulykker utløst av sjåfører i arbeid. Følgende arbeidsrelaterte forhold ble fremhevet gjennom analysene av rapporter fra Statens havarikommisjon (SHT) og intervjuer med eksperter: oppfølging av førers fart, kjørestil og bilbeltebruk, lønnssystemer, sikkerhetskultur, risikovurderinger, arbeidsbeskrivelser/prosedyrer og opplæring.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger