Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trafikksikkerhetstilstanden 2016 - Befolkningens kunnskaper, atferd og holdninger

Trafikksikkerhetstilstanden 2016 - Befolkningens kunnskaper, atferd og holdninger

Forfattere: Ingeborg Storesund Hesjevoll, Aslak Fyhri
Rapportnr: 1573/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2057-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Som et ledd i Statens vegvesen sine jevnlige tilstandsundersøkelser ble 2331 respondenter intervjuet om kunnskap, holdninger og atferd i trafikken. Hensikten med studien er å gi et tidsbilde av trafikantene, som et grunnlag for utforming av fremtidige trafikksikkerhetstiltak. Resultatene viser tendenser til mer trafikksikker atferd på flere områder, men befolkningen har ikke blitt mer positive til innføring av tiltak for økt sikkerhet. Tidligere undersøkelser i denne serien har vært basert på telefonintervjuer. Årets undersøkelse baserer seg på et nettbasert spørreskjema distribuert til et representativt utvalg av befolkningen. Dette valget av metode har gitt flere besvarelser og bedrer dermed resultatenes statistiske presisjon, samtidig som utvalget er representativt for den norske befolkningen og sammenlignbare med dem fra tidligere år.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger