Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trafikksikkerhetsprogram for Stockholm - Innspill til målsetting, tilstandsmål og tiltak

Trafikksikkerhetsprogram for Stockholm - Innspill til målsetting, tilstandsmål og tiltak

Forfattere: Michael Wøhlk Jæger Sørensen, Astrid Helene Amundsen, Rune Elvik
Rapportnr: 1044/2009
ISBN: 978-82-480-1022-7
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1021-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Det skal utarbeides en ny trafikksikkerhetsplan for Stockholm, som skal erstatte planen for 2005-2010. TØI anbefaler å utarbeide en plan for 2009-2020, der målet er en reduksjon på 40 % i årlig antall drepte og alvorlig skadde. TØI anbefaler å basere arbeidet på målstyring ved bruk av tilstandsmål. Åtte tilstandsmål anbefales. Det er fire atferdstilstander: Fart, bilbelte, sykkelhjelm og alkohol og fire vegtilstandsmål: Standard på hovedveger, standard på lokalgater, drift og vedlikehold, samt strategi for tunge kjøretøyer. Det er realistisk å forutsette at oppfyllelse av tilstandsmålene vil gi en 40 % reduksjon i antall drepte og alvorlig skadde. De mest relevante og effektive tiltak for å nå målene er beskrevet. Det er behov for bedre data om veg, trafikk og atferd for å kunne vurdere hvor mye tiltakene skal brukes for å sikre oppfyllelse av tilstandsmålene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger