Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trafikksikkerhetsprogram for Stockholm 2010-2020: Evaluering av mål, indikatorer og tiltak

Road safety program for Stockholm 2010-2020: Review and evaluation of goals, indicators and measures

Forfattere: Alena Katharina Høye
Rapportnr: 1312/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1515-4
Språk: English
Vedlegg Full report
Summary

Målet om å redusere det årlige antall drepte eller hardt skadde i trafikken i Stockholms stad med 40% til 2020 kan bli nådd kun hvis målene for alle valgte trafikksikkerhetsindikatorene blir nådd, eller hvis det er store effekter av andre faktorer. For de fleste indikatorene er det imidlertid usannsynlig at målene vil bli nådd uten en betydelig innsats, især for å redusere farten og for å forbedre infrastrukturen for fotgjengere og syklister. Det er ikke gjort anbefalinger om å endre det overordnede målet, men det er gjort forslag om å endre noen av indikatorene for å fange opp virkninger av flere effektive tiltak.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger