Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trafikksikkerhetsanalyse av stamvegnettet i Norge

Trafikksikkerhetsanalyse av stamvegnettet i Norge

Forfattere: Arild Ragnøy, Rune Elvik
Rapportnr: 649/2003
ISBN: 82-480-0346-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

I denne rapporten beregnes forventet skadegradstetthet (FSGT) pr km og år for hver av de 6901 enhetlige parsellene stamvegnettet i Norge har blitt inndelt i. Parsellene sorteres etter trafikksikkerhetsstatus (grønn (50%),gul(40%) eller rød(10%) etter økende FSGT).Ved hjelp av skadegradstetthet og detaljerte opplysninger om ulykker påvises hvilke ulykkestyper som er dominerende på hver av i alt 9 utvalgte parseller på en eksempelstrekning. Fra Effektkatalog for trafikksikkerhetstiltak velges tiltak for å redusere antall drepte og skadde i de dominerende ulykkestypene på de samme 9 parsellene. Det presenteres en metode for beregning av den forventede effekten av de valgte trafikksikkerhetstiltakene fordelt etter skadegrad.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger