Du er her

Trafikksikkerhet for sporvogn i Oslo

Forfattere: Fridulv Sagberg, Inger-Anne F Sætermo
Rapportnr: 367/1997
ISBN: 82-480-0020-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Transportarbeidet for trikken i Oslo utgjør årlig ca. 3 millioner kjøretøykilometer og 80 millioner passasjerkilometer. Det skjer årlig 25-30 ulykker hvor fotgjengere eller syklister blir påkjørt av trikk, ca. 60 uhell med passasjerer på trikken, og nesten 600 kollisjoner mellom trikk og bil. Risikoen pr. togkilometer for kollisjoner med andre trafikanter er høyest for gater med kollektivfelt eller blandet trafikk, noe lavere for fysisk reservert trasé, og klart lavest for sporvogn på egen trasé (forstadsbane). Sporvogn har 3,5 ganger høyere risiko enn buss på samme strekning for kollisjon med bil og 4 ganger høyere risiko for kollisjon med fotgjenger eller syklist. Uhell med reisende varierer mindre med trasétype. For fall om bord er det ingen påviselig forskjell i risiko mellom buss og sporvogn, mens sporvogn har noe høyere risiko for uhell ved av-/påstigning. På grunnlag av internasjonal forskning, gjennomgang av uhellsrapporter fra Oslo Sporveier, og risikoberegninger foreslås en rekke tiltak for økt trafikksikkerhet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger