Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trafikklærerens rolle ved økt grad av digital teknologi i føreropplæringen

Trafikklærerens rolle ved økt grad av digital teknologi i føreropplæringen

Forfattere: Jenny Blom, Tor-Olav Nævestad, Leif Chr. Lahn, Vibeke Milch Uhlving, Ingeborg Storesund Hesjevoll
Rapportnr: 1966/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1412-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf
Summary, pdf

Målene med studien har vært å kartlegge trafikklærerens rolle ved økt bruk av digital teknologi i føreropplæringen, for eksempel når deler av opplæringen kan gjennomføres i kjøresimulator, og undersøke hvordan man kan skape det beste samspillet mellom trafikklærer, elev og teknologi. Vår studie, basert på gjennomgang av forskningslitteratur og intervjuer, viser at trafikklærens rolle er viktig ved bruk av digital teknologi i føreropplæringen, for å tilrettelegge, tilpasse og forklare undervisningen for eleven. Trafikklærerens bidrag til samspill skjer gjennom forståelse for teknologien og evne til å skape en helhetlig forståelse for elevens situasjon, og å legge til rette for refleksjon. De fleste vi intervjuet mente at læringsutbytte er betinget av elevens og lærerens innstilling til, og erfaring med, teknologien.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger