Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trafikkhendelser på vei, forsinkelser og nytte av raskere varsling

Trafikkhendelser på vei, forsinkelser og nytte av raskere varsling

Forfattere: Askill Harkjerr Halse, Christian Weber, Marianne Stølan Rostoft
Rapportnr: 2020/2024
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1546-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf
Summary, pdf

I denne rapporten undersøker vi omfanget av hendelser på veinettet og konsekvensene disse har for trafikken i form av kø og forsinkelser. Hensikten er å synliggjøre gevinsten av raskere varsling av hendelser – både til de som skal rydde veien og trafikantene. Vi gjør analyser av utvalgte case i form av enkelthendelser på E18 vest for Oslo med betydelige konsekvenser for trafikken, og overordnete analyser som illustrerer omfanget av hendelser og konsekvenser mer generelt. Resultatene viser at det er svært mange hendelser, der noen har store konsekvenser, mens de fleste trolig har mindre eller ingen konsekvenser. For å gi konkrete anslag på nytten av raskere varsling må vi har mer kunnskap om konsekvensene av en typisk hendelse.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger