Du er her

Trafikkgrunnlag Hammerfest lufthavn

Forfattere: Harald Thune-Larsen
Rapportnr: 1621/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2124-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I 2017 håndterte Hammerfest lufthavn over 163 000 terminalpassasjerer inkludert 27 000 offshorepassasjerer. Med økende aktivitet knyttet til petroleumsutvinning i Barentshavet er det beregnet at totalt antall terminalpassasjerer kan øke til inntil 200 000 i 2040 i referansescenariet der 3 nye oljefelt forutsettes utbygget. I høyt scenario øker trafikken til 270 000 terminalpassasjerer i 2040 under forutsetning om funn av flere drivverdige forekomster av hydrokarboner i Barentshavet. Utfordringene med dagens lufthavn knytter seg hovedsakelig til passasjerkapasitet i avgangshall, dårlig regularitet, kort rullebane og utfasing av egnede flytyper. Ved høy trafikkvekst kan også kapasiteten på rullebanen bli et problem enkelte timer. En ny lufthavn kan redusere billettprisene og øke tilgjengelighet og sysselsetting lokalt og bidra til at Hammerfest blir et mer attraktivt bosted.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger