Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trafikanters verdsetting av informasjon med utgangspunkt i arbeidsreiser

Trafikanters verdsetting av informasjon med utgangspunkt i arbeidsreiser

Forfattere: Marit Killi, Hanne Samstad
Rapportnr: 620/2002
ISBN: 82-480-0314-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I utviklingen og forbedringen av intelligente transportsystemer (ITS) er det viktig å kartlegge trafikantenes behov og preferanser knyttet til informasjon. Dette er viktig både ved planlegging og utforming av framtidige informasjonssystemer og for å få bedre kunnskap om hvordan nytten av bedret trafikkinformasjon skal inkluderes i nyttekostnadsanalyser. Vi har i vår studie konsentrert oss om reisende som kjører med bil til arbeid i Oslo. Spørreundersøkelsen ble gjennomført ved bruk av internett. Vi benyttet "stated preference", der spørsmålene ble formulert ut fra respondentenes tidligere svar om en typisk arbeidsreise for dem. Betalingsvillighet for redusert reisetid, redusert kø og redusert variasjon i ankomsttid lå noe lavt sammenliknet med andre tilsvarende undersøkelser. Rekrutterings-måten benyttet kan være med på å forklare dette. Mange respondenter ser ut til å benytte seg av de informasjonskanalene som i dag finnes for å få informasjon om trafikkforholdene både før og underveis til arbeid og mange ønsker mer og bedre informasjon framover selv om ikke alle alle var villige til å betale noe mer for dette.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger