Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon. Resultater fra en "stated preference" pilotstudie

Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon. Resultater fra en "stated preference" pilotstudie

Forfattere: Marit Killi, Hanne Samstad, Kjartan Sælensminde
Rapportnr: 537/2001
ISBN: 82-480-0221-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Formålet med pilotstudien har vært å teste ut metoder for å kartlegge trafikantenes betalingsvillighet for informasjon og lage et opplegg til bruk i en eventuell hovedstudie. Vi har valgt å se på verdsetting av informasjon i tilknytning til arbeidsreisen. Vi har benyttet metodene samvalgssekvenser og likeverdsprisspørsmål i denne studien. Med bakgrunn i metodene har det viktigste vært å teste i) hvordan respondentene kan håndtere det å verdsette redusert varians i ankomsttid og redusert ubehag ved køkjøring, ii) hvordan informasjonstiltak som kan redusere ulemper med varians i reisetiden og køkjøring, kan presenteres og iii) hvordan slike informasjonstiltak kan verdsettes.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger