Du er her

Tilskuddsordninger for redusert bilbruk

Forfattere: Vibeke Nenseth, Alice Ciccone
Rapportnr: 1776/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2170-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

TØI har på oppdrag fra Klimaetaten i Oslo kommune utredet det faglige grunnlaget for tilskuddsordninger for redusert bilbruk. Utredningen har hatt et firedelt formål: gi en oversikt over og presentere erfaringer med eksisterende tilskuddsordninger; tilby en faglig vurdering for hvordan slike tilskudd kan innrettes og hvilke hensyn som må tas; vurdere om en tilskuddsordning der bilen byttes inn vil ha ønsket effekt; og vurdere om hvorvidt tilskudd er et hensiktsmessig verktøy for redusert bilbruk. Utredningen er basert på tre kilder: en litteratur- og policygjennomgang; en fokusgruppe med sentrale aktører på feltet og en enkel nettsurvey til alle bydelene i Oslo. Kunnskapsinnhentingen viser at tilskudd som politisk virkemiddel har appell, men mindre treffsikker måloppfyllelse – særlig tilskudd rettet mot uønsket atferd, som redusert bilbruk. Tilskudd rettet mot bilbrukens alternativer kan bakes inn i sammensatte mobilitetspakker. Nye tilskuddsordninger kan dra veksler på nyere termer og mekanismer som økobonus, klimabelønning og miljøavgifter til fordeling.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger