Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Tilgang til kollektivtransport og bruk: Oppfatning kontra virkelighet

Tilgang til kollektivtransport og bruk: Oppfatning kontra virkelighet

Forfattere: Tanu Priya Uteng, Nils Gaute Voll
Rapportnr: 1502/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1315-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Med utgangspunkt i data fra RVU 2013/14 og den nasjonale rutedatabase har vi analysert sammenhengene mellom oppfattet og faktisk kollektivtilbud. Den deskriptive analysen viser at opplevd og objektiv reisetid på arbeidsreisene til en viss grad samsvarer. Resultatet tyder på at folk har en realistisk oppfatning av reisetid for kollektivtransport. I rapporten er det gjennomført en multivariat analyse. Blant hovedfunnene var at menn anslår reisetiden til å være lavere enn kvinner når en kontrollerer for andre faktorer. Høy befolkningstetthet hadde signifikant betydning både i Nord-Jæren og Oslo, men hadde motsatt innvirkning i de to områdene. Variablene tilknyttet bilbruk (førerkort, husholdningsbiler og parkering) var av stor betydning for reisetidsavviket i Nord-Jæren, men ikke i Oslo. Oppfatning av kollektivtransport varierer i stor grad mellom byene med en moden kollektivbrukkultur, i motsetning til områder med en mer bilbasert mobilitetskultur.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger