Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Tidsverdi som kontinuerlig funksjon av reisedistanse

Tidsverdi som kontinuerlig funksjon av reisedistanse

Forfattere: Stefan Flügel, Anne Madslien
Rapportnr: 1778/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2198-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Denne rapporten anbefaler kontinuerlige funksjoner som beskriver sammenhengen mellom tidsverdi og reisedistanse for ulike kombinasjoner av transportmidler og reisehensikter. Basert på data fra Verdsettingsstudien 2018-2020, finner vi at «log-log» funksjoner har godt empirisk samsvar med data og estimerer elastisitetsparameterne som beskriver den relative økningen i tidsverdien gitt en relativ økning i reisedistanse. De endelige funksjonene er kalibrert mot diskrete tidsverdier anbefalt i verdsettingsstudien gitt distansefordeling fra Reisevaneundersøkelsen (RVU 2016-2018). Rapporten inneholder også noen erfaringer fra praktisk uttesting i nytteberegning basert på transportmodeller. Overgang fra diskrete til kontinuerlige tidsverdier medfører en økning i beregnet trafikantnytte for veiprosjekter som i gjennomsnitt har en lengre reiseavstand enn typiske reiser i RVU 2016-2018.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger