Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Tester av Stated Preference-teknikker og samvalgdesign. En metodestudie av kollektivtrafikanters verdsetting av kvalitetsfaktorer

Tester av Stated Preference-teknikker og samvalgdesign. En metodestudie av kollektivtrafikanters verdsetting av kvalitetsfaktorer

Forfattere: Nils Fearnley, Kjartan Sælensminde
Rapportnr: 544/2001
ISBN: 82-480-0229-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten ser kritisk på stated preference design med formål å utvikle tester for godt fungerende design, samt å teste muligheten for egenadministrerte SP-undersøkelser. 4 SP-metoder er brukt, inkludert samvalg, likeverdspris, og Frisch-metoden. Sistnevnte brukes til å sirkle inn respondenters relative avveiing mellom kvalitetsfaktorer. Overlappende tester viser god sammenheng mellom respondentenes verdsetting i de ulike metodene. Frisch-metoden er funnet bedre egnet enn likeverdprismetoden i verdsettingsstudier, og anbefales brukt istedenfor likeverdpris og i samspill med samvalg. Det ligger stort forbedringspotensiale i å kombinere SP-metoder, bl a økt designfleksibilitet og mulighet for sammenlignende tester av metodene og resultatene. Egenadministrerte spørreskjemaer på diskett fungerer godt, og noen forbedringer er anbefalt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger