Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Tester av Stated Preference-teknikker og samvalgdesign. En metodestudie av kollektivtrafikanters verdsetting av kvalitetsfaktorer

Tester av Stated Preference-teknikker og samvalgdesign. En metodestudie av kollektivtrafikanters verdsetting av kvalitetsfaktorer

Forfattere: Nils Fearnley, Kjartan Sælensminde
Rapportnr: 544/2001
ISBN: 82-480-0229-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten ser kritisk på stated preference design med formål å utvikle tester for godt fungerende design, samt å teste muligheten for egenadministrerte SP-undersøkelser. 4 SP-metoder er brukt, inkludert samvalg, likeverdspris, og Frisch-metoden. Sistnevnte brukes til å sirkle inn respondenters relative avveiing mellom kvalitetsfaktorer. Overlappende tester viser god sammenheng mellom respondentenes verdsetting i de ulike metodene. Frisch-metoden er funnet bedre egnet enn likeverdprismetoden i verdsettingsstudier, og anbefales brukt istedenfor likeverdpris og i samspill med samvalg. Det ligger stort forbedringspotensiale i å kombinere SP-metoder, bl a økt designfleksibilitet og mulighet for sammenlignende tester av metodene og resultatene. Egenadministrerte spørreskjemaer på diskett fungerer godt, og noen forbedringer er anbefalt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger