Du er her

Temaanalyse av mopedulykker 2007-2016

Forfattere: Alena Katharina Høye
Rapportnr: 1591/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2085-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten oppsummerer dybdestudier av 27 dødsulykker med moped i 2007-2016 som er gjort av Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper (UAG). Det har vært en stor nedgang av antall mopedulykker i denne perioden som delvis kan forklares med færre berusede og færre mannlige førere, færre uten gyldig førerkort eller uten hjelm og færre trimmede mopeder. De fleste dødsulykkene med moped er ene- eller møteulykker. Slike ulykker er i gjennomsnitt mer alvorlige enn kryssulykker. I de fleste dødsulykkene med moped har mopedføreren bidratt til at ulykken skjedde. De mest relevante risikofaktorene er rus, manglende førerkort, manglende/feil hjelmbruk, samt unge og/eller uerfarne førere. De aller fleste mopedførere som er innblandet i ulykker, er under 20 år, men eldre førere har høyere risiko for alvorlige ulykker. Ca. hver fjerde moped i dødsulykkene hadde tekniske feil og 59% har vært trimmet. Trimming medfører trolig økt risiko, især for alvorlige ulykker.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger