Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Temaanalyse av dødsulykker på motorsykkel 2005-2014

Temaanalyse av dødsulykker på motorsykkel 2005-2014

Forfattere: Alena Katharina Høye, Truls Vaa, Ingeborg Storesund Hesjevoll
Rapportnr: 1510/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1740-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Det årlige antall dødsulykker med motorsykkel har gått ned med 40% i 2010-2014, sammenlignet med årene 2005-2009. En gjennomgang av rapporter av dybdestudier av 249 dødsulykker med motorsykkel fra ulykkesanalysegruppene (UAG) viser at nedgangen kan forklares med bl.a.: Økt gjennomsnittsalder, økt hjelmbruk, redusert promillekjøring. Øvrige kjennetegn ved ulykkene er forholdsvis uendret over tid. Over halvparten av ulykkene var kollisjoner med andre kjøretøy. Omtrent halvparten av ulykkene hadde som foranledning at motorsykkelen forlot eget kjørefelt og/eller veltet. I 44% av kollisjonene har motorsykkelen vært utløsende enhet, i 42% var motpart utløsende enhet, mens i de resterende 14% var ansvaret delt mellom MC og motpart. Faktorer ved vegen har bidratt til omtrent hver fjerde ulykke.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger